ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TICKETS DORPSFEESTEN BOGAARDEN

1. Voorafgaand

Deze algemene voorwaarden beheersen de ticketverkoop, de totstandkoming van bijhorende overeenkomst en de wederzijdse rechten en plichten van KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het evenement ‘Dorpsfeesten Bogaarden’ (verder vernoemd als ‘het evenement’).

Met de KOPER/BEZOEKER wordt in de eerste plaats bedoeld de persoon op wiens naam een ticket wordt gereserveerd en/of wordt aangekocht en/of de persoon die het evenement bezoekt.

Met de ORGANISATOR wordt bedoeld DORPSCOMITE BOGAARDEN – Huttestraat 44 – 1670 Bogaarden.

Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst die tot stand komt ingevolge de reservering van één of meerdere tickets voor de Dorpsfeesten.

De bepalingen inzake ‘Privacybeleid’ en ‘Hoe online reserveren’, maken integraal deel uit van deze algemene voorwaarden.

De KOPER/BEZOEKER die één of meerdere tickets reserveert, erkent expliciet deze algemene voorwaarden integraal te hebben gelezen en aanvaard.

2. Reserveringsmodaliteiten

Elke reservering gebeurt pas na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom.

De persoon of firma die de reservering doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en staat borg voor de betaling van de reservering, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Het verzakingsrecht is niet van toepassing gezien de dienst, c.q. de reservering van de tickets, onmiddellijk wordt uitgevoerd.

3. Eigendom en doorverkoopverbod

Elke vorm van namaak (inclusief doch niet uitsluitend nadruk of nabootsing), onder welke vorm dan ook en met behulp van om het even welk procédé, is strikt verboden en zal gerechtelijk vervolgd worden.

Tickets mogen niet doorverkocht worden. Wij adviseren ook zeer om geen geprinte tickets over te kopen, aangezien het kopieën kunnen betreffen en deze niet geldig zijn.

Identiteitscontrole van de KOPER/BEZOEKER door de ORGANISATOR is ten allen tijde mogelijk.

Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het FESTIVAL. De houder van gekopieerde tickets zal bijgevolg de toegang worden geweigerd.

4. Aansprakelijkheid

De inrichting van het evenement behoort tot de verantwoordelijkheid van de ORGANISATOR.

Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het ticket. Aansprakelijkheid van de ORGANISATOR ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten. Behalve indien het evenement wordt uitgesteld omwille van maatregelen ivm Corona.

Tickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.

Verlies of diefstal van het ticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de KOPER/BEZOEKER en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.

5. Overige rechten, plichten en aansprakelijkheden van de KOPER/BEZOEKER en ORGANISATOR van het FESTIVAL/CONCERT

Het is de KOPER/BEZOEKER niet toegestaan om professionele foto-, film-, opname-apparatuur, alcoholhoudende dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens of scherpe voorwerpen mee te nemen op het terrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging.

Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.

Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de ORGANISATOR of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.

Er worden opnames gemaakt tijdens de evenement. De kans bestaat dat de KOPER/BEZOEKER wordt gefilmd/gefotografeerd.

De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om de identiteit van de BEZOEKER op ieder ogenblik te verifiëren.

De artiesten, de ORGANISATOR kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal noch voor om het even welk gebeurlijk ongeval.

Het is uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de ORGANISATOR.

Behoudens schriftelijke toestemming van de ORGANISATOR is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement zelf of de aantredende artiesten strikt verboden.

6. Betwistingen

Betwistingen omtrent bestellingen dienen aan de ORGANISATOR per aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ten laatste acht dagen na ontvangst van het verzoek tot betaling.

Deze algemene voorwaarden (en eventuele betwistingen dienaangaande) worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Eventuele geschillen betreffende deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank conform de bepalingen uit het Gerechtelijk Wetboek.